Повідомлення про загальні збори акціонерів

Повідомлення про загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 12 квітня 2013 року о 09 годині 00 хв. за адресою: Україна, Волинська область, Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», 1-й поверх, актовий зал.

Порядок денний:

  1. Вибори лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».
  2. Затвердження звіту Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2012 рік.
  3. Затвердження звіту Наглядової ради  ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» про діяльність  за 2012  рік.
  4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» про діяльність Товариства за 2012 рік.
  5. Затвердження річних  результатів  діяльності ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за 2012 рік.
  6. Затвердження порядку розподілу прибутку/збитків ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за результатами діяльності в 2012 році.
  7. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
  8. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
  9. Про надання Наглядовій раді Товариства повноважень на внесення змін до діючого Генерального договору про здійснення кредитування № 401.1-12/020 від 08.08.2012 р. з ПАТ «Укрсоцбанк» та договорів застави/іпотеки, що укладені в якості забезпечення виконання зобов’язання та надання повноважень для залучення додаткового фінансування та укладання нових договорів застави/іпотеки для забезпечення зобов’язань за відповідними договорами.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний 2012рік

попередній 2011 рік

Усього активів

552559

383460

Основні засоби

120887

118709

Довгострокові фінансові інвестиції

28354

43487

Запаси

73561

47436

Сумарна дебіторська заборгованість

27373

23794

Грошові кошти та їх еквіваленти

5024

19937

Нерозподілений прибуток

49374

36524

Власний капітал

302959

253585

Статутний капітал

66069

66069

Довгострокові зобов’язання

183579

94751

Поточні зобов’язання

66021

35124

Чистий прибуток / збиток

49374

36254

Середньорічна кількість акцій (шт.)

264275880

220440263

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

813

670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  товариства (Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Федорівка) в адміністративній будівлі на першому поверсі, в кабінеті юридичного відділу. Відповідальна особа – Хохлова Наталія Олександрівна. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 08:15  до 08:55  у день та  за місцем проведення зборів. При реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Для уповноважених осіб необхідно мати довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах складається станом на 08.04.2013 року.

Генеральний директор

ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»                                А.В. Сич

Головний бухгалтер                                                                              В.Ф. Оліферук