Повідомлення про загальні збори акціонерів

Повідомлення про загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 13 квітня 2012 року о 10 годині 00 хв. за адресою: Україна, Волинська область, Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», 1-й поверх, актовий зал.

Порядок денний:

1.      Вибори лічильної комісії загальних зборів ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА».

2.      Затвердження звіту Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2011 рік.

3.      Затвердження звіту Наглядової ради  ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» про діяльність  за 2011  рік.

4.      Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» про діяльність Товариства за 2011 рік.

5.      Затвердження річних  результатів  діяльності ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за 2011 рік.

6.      Затвердження порядку розподілу прибутку/збитків ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» за результатами діяльності в 2011 році.

7.      Відкликання та обрання членів Наглядової ради.

8.      Про затвердження положення про Загальні збори акціонерів.

9.      Про затвердження положення про Виконавчий орган.

10.  Про затвердження заключеного з ПАО «ВТБ Банк» договору про внесення змін №11 від 18.11.2011р. до Кредитного договору №163-Ю від 29.03.2008р.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. (тис. грн.)

Найменування показника

період

звітний 2011 рік

попередній 2010 рік

Усього активів

383460

302570

Основні засоби

118709

122057

Довгострокові фінансові інвестиції

43487

43

Запаси

47436

43357

Сумарна дебіторська заборгованість

23794

18103

Грошові кошти та їх еквіваленти

19937

11868

Нерозподілений прибуток

36254

32604

Власний капітал

253585

134272

Статутний капітал

66069

16069

Довгострокові зобов’язання

94751

93363

Поточні зобов’язання

35124

26143

Чистий прибуток / збиток

36254

32604

Середньорічна кількість акцій (шт.)

220440263

64275880

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

670

655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  товариства (Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Федорівка) в адміністративній будівлі на першому поверсі, в кабінеті відділу кадрів. Відповідальна особа – Хохлова Наталія Олександрівна. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:15  до 09:55  у день та  за місцем проведення зборів. При реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Для уповноважених осіб необхідно мати довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно чинного законодавства.

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах складається станом на 09.04.2011 року.

Генеральний директор

ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»                                                  Д.В. Клименко

Головний бухгалтер                                                                                                В.Ф. Оліферук