Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851376
1.4. Місцезнаходження емітента 44700  Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорiвка
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (03342) 3-10-55, 2-26-05
1.6. Електронна поштова адреса емітента vvptaxofabruka@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.cheboturka.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. Вiдомостi про змiну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Посадова особа Генеральний директор Клименко Дмитро Васильович (паспорт: серiя СН номер 478398 виданий Жовтневим РУ ГУМВС України в місті Києві від  08.04.1997р.) звільнений від повноважень з 07.02.2013р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа перебувала на посаді з 06.08.2010 р. Рiшення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол б/н  вiд 06.02.2013р.).

Посадова особа Генеральний директор Сич Аліна Вікторівна (паспорт: серiя МК номер 764247 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області від  02.03.1998р.) призначена на посаду з 08.02.2013р. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 3 (три) роки згідно Статуту Товариства. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi – юрист, завідуючий юридичним департаментом, директор, заступник генерального директора, генеральний директор. Рiшення прийнято на засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол б/н  вiд 06.02.2013р.).

3. Підпис

3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Клименко Дмитро Васильович

06.02.2013р.