Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне   акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851376
1.4. Місцезнаходження емітента 44700  Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорiвка
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (03342) 3-10-55, 2-26-05
1.6. Електронна поштова адреса емітента vvptaxofabruka@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.cheboturka.com.ua
1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

07.10.2011р. було отримано від депозитарію зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів станом на 03.10.2011р., з якого керівництву ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» стало відомо, що  власником 24 650 739 акцій, що складає 38,3515% іменних цінних паперів від статутного капіталу емітента, стала юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ (ПВНЗІФ «Титул»)(місцезнаходження: 61070, Харківська обл., м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1).

Особа зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Генеральний директор Клименко Дмитро Васильович