29-11-2018 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

29-11-2018 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Місцезнаходження: 44700, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Федорівна. Ідентифікаційний код 00851376

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА» (надалі – «Товариство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 грудня 2018 року о 10.00 годині за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА», 1-й поверх, актова зала. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства здійснюватиметься 18.12.2018 року за місцем їх проведення з 09 год. 15 хв. до 09 год. 50 хв. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства –12.12.2018 року (станом на 24 годину).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ (крім кумулятивного голосування),
ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

 1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович, член лічильної комісії – Юровська Юлія Борисівна, член лічильної комісії – Чумак Сергій Олександрович.
 2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.
 3. Про обрання секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати секретарем загальних зборів Журбук Олену Володимирівну.

 1. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів: Час для виступів доповідачів з питань порядку денного — до 5 хвилин. Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії. Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова. Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 1. Про внесення змін до статуту Товариства у зв’язку з приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства у зв’язку з приведенням статуту у відповідність до вимог чинного законодавства.

 1. Про затвердження змін до внутрішніх положень Товариства у зв’язку з приведенням до вимог чинного законодавства та визначення уповноважених осіб на підписання нових редакцій внутрішніх положень.

Проект рішення:  

 1. Затвердити зміни до наступних внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про загальні збори акціонерів Товариства; Положення про наглядову раду Товариства; Положення про виконавчий орган Товариства.
 2. Визначити голову та секретаря загальних зборів уповноваженими особами на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
 3. Про скасування рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2018 року про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2017 році.

Проект рішення:

Скасувати рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулись 23 квітня 2018 року (Протокол №1 від 23.04.2018р.) про затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за результатами діяльності в 2017 році.

 1. Про розподіл прибутку Товариства та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу.

Проект рішення:

Розподілити прибуток Товариства в сумі 186 722 тис.грн., отриманий за результатами діяльності Товариства в 2017 році, в наступному порядку:

 • частину нерозподіленого прибутку в сумі 20 656 552,80 грн. направити на збільшення статутного капіталу Товариства;
 • частину нерозподіленого прибутку Товариства що залишилась, в повному обсязі спрямувати на подальший розвиток Товариства, його виробничих потужностей. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
 1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини).

Проект рішення:

Збільшити статутний капітал Товариства з 86 068 970,00 грн. до 106 725 522,80 грн.  шляхом підвищення номінальної вартості акцій Товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства.

 1. Про підвищення номінальної вартості акцій Товариства.

Проект рішення:

 1. Здійснити підвищення номінальної вартості акцій Товариства з 0,25 грн. до 0,31 грн. за одну просту іменну акцію Товариства.
 2. Затвердити Рішення про підвищення номінальної вартості акцій Товариства, яке викласти в окремому додатку, що є невід’ємною частиною протоколу загальних зборів акціонерів.
 3. Про внесення змін до статуту Товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу та визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції статуту.

Проект рішення:

 1. Внести зміни до статуту Товариства, пов’язані зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій, шляхом викладення статуту в новій редакції.
 2. Уповноважити і доручити голові та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
 3. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

 

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного та інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.chebaturochka.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Із документами, пов’язаними з порядком денним загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитись за адресою: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, перший поверх адміністративної будівлі, кабінет юридичного відділу) в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва: з 13.00 год. до 14:00 год.), а в день проведення загальних  зборів акціонерів – за місцем їх проведення. Оскільки, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонером можливість  ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69  Закону України «Про акціонерні товариства». Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор юридичного управління Товариства Чуб Михайло Володимирович. Телефон для довідок: (03342) 2-26-05.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою відповідно до вимог частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із здійсненням повідомлення про скликання загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів. Таким чином, акціонери Товариства не мають права вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до порядку денного також не передбачені.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонери Товариства можуть надавати відповідні письмові запитання за адресою місцезнаходження Товариства або засобами електронної пошти за наступною адресою: m.chub@epikur.ua. Товариство надає відповіді на письмові запитання акціонерів протягом наступного робочого дня після отримання запитання акціонера. Письмове запитання акціонера повинно містити бажаний спосіб отримання відповіді від Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме на 22.11.2018, загальна кількість акцій складає 344 275 880 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 341 885 466  штук.

Для реєстрації та участі в Загальних зборах, акціонерам при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів — паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.