23-04-2018 Протокол №1 загальних зборів

23-04-2018 Протокол №1 загальних зборів

Протокол № 1

загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

 

Волинська область, Володимир-Волинський р-н,

с. Федорівка, адміністративний будинок

ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»,

1-й поверх, актова зала                                                                                                   23 квітня 2018 року

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 17.04.2018 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4229.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 (п’ять), з них з правом голосу – 4 (чотири) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів відповідно до статуту Товариства: 344 275 880.

Загальна кількість голосуючих акцій: 341 885 466.

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів: 0.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 176 600 345.

Кворум загальних зборів: 51,6548 %

Голова загальних зборів: Чуб М.В., секретар загальних зборів: Журбук О.В.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Початок зборів – 10.00

Порядок денний
(перелік питань, винесених на голосування):

 1. Вибори лічильної комісії загальних зборів Товариства.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2017 році.
 7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 8. Про обрання членів Наглядової ради.
 9. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
 10. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.
 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.

 

Слухали:

 

Збори відкрив ведучий Зборів Зозуля Андрій Володимирович, який ознайомив присутніх зі складом робочих органів загальних зборів Товариства, які діють на підставі рішення Наглядової ради:

—    голова зборів –Чуб Михайло Володимирович;

—    секретар зборів – Журбук Олена Володимирівна;

—    ведучий зборів – Зозуля Андрій Володимирович;

—    тимчасова лічильна комісія у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович, члени тимчасової лічильної комісії – Юровська Юлія Борисівна, Чумак Сергій Олександрович.

Зозуля Андрій Володимирович (представник депозитарної установи ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр») повідомив присутніх про наступне:

—    між депозитарною установою ТОВ «МДЦ» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі — Збори);

—    відповідно до Статуту Товариства повідомлення про дату, час, місце проведення та порядок денний загальних зборів ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» було опубліковано у засобах масової інформації у порядку, передбаченому Статутом, а саме в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 56 від 22.03.2018 р.);

—        повідомлення також розміщено 20.03.2018р. в загальнодоступній інформаційні базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів www.stockmarket.gov.ua

—    про дату, час, місце проведення та порядок денний були повідомлені усі акціонери Товариства персонально, шляхом надсилання їм простих поштових листів, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів.

—    усі матеріали щодо порядку денного на протязі періоду підготовки до Зборів знаходились у виконавчого органу Товариства та були доступні для ознайомлення усім бажаючим акціонерам. У період підготовки до Зборів зміни до порядку денного не вносились.

онавчого органу Товариства та були доступні для ознайомлення усім бажаючим акціонерам.

 

 

 

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Член тимчасової лічильної комісії Юровська Юлія Борисівна роз’яснила присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважила, що голосування проводиться за принципом «одна голосуюча акція – один голос».

По питанню:

 1. Вибори лічильної комісії загальних зборів Товариства.
Слухали:

 

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 176 600 345 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили:

 

Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович;члени Лічильної комісії – Юровська Юлія Борисівна, Чумак Сергій Олександрович.

По питанню:

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Слухали:

 

Ведучий зборів ознайомив присутніх з регламентом проведення Зборів:

—          доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.;

—          виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;

—          відповіді на запитання – до 3 хв.;

—          пропозиції ставляться на голосування у порядку їх надходження;

—          пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;

—          голова Зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;

—          голосування проводиться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів для голосування;

—          кожна особа, яка зареєструвалася для участі у загальних зборах, при голосуванні має право голосувати «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» або не брати участі у голосуванні;

—          акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення;

—          збори проводяться без перерви.

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 176 600 345 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили:

 

Затвердити запропонований порядок проведення Зборів (регламент).

 

По питанню:

 1. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Слухали: Ведучий зборів оголосив звіт виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2017 рік.

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 176 600 345 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили: Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

По питанню:

 1. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Слухали: Ведучий зборів оголосив звіт Наглядової ради про діяльність за 2017 рік.

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 176 600 345 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

По питанню:

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
Слухали: Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 176 600 345 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, у тому числі баланс та звіт про фінансові результати.

По питанню:

 1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2017 році.
Слухали: Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 176 600 345 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили: Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році, спрямувати на розвиток Товариства, його виробничих потужностей у повному обсязі.

По питанню:

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Слухали: Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 176 600 345 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили: Припинити повноваження Наглядової ради у повному складі.

По питанню:

 1. Про обрання членів Наглядової ради.
Слухали: У зв’язку із прийняттям рішення Зборами про припинення повноважень Наглядової ради у повному складі, Зборам необхідно обрати новий склад Наглядової ради.

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, оголосив список кандидатів до складу Наглядової ради і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: ПІБ «ЗА» голосів «ЗА», %
Коваленко Олексій Вікторович 176 600 345 100,00
  Коритін Нікіта Андрійович 176 600 345 100,00
  Добкіна Олена Михайлівна 176 600 345 100,00
 

 

Вирішили:

Рішення за пропозицією прийнято, члени Наглядової ради обрані, Наглядова рада Товариства сформована в повному обсязі.

Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Коваленко Олексій Вікторович, Коритін Нікіта Андрійович,  Добкіна Олена Михайлівна. Встановити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства набирають чинності з моменту прийняття Зборами цього рішення. Термін повноважень Наглядової ради встановлений Статутом Товариства та складає 3 (три) роки.

 

   

По питанню:

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
Слухали: Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 176 600 345 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

По питанню:

 1. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 

Слухали: Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій  
ЗА 176 600 345 0,00  
  ПРОТИ 0 100,00  
  УТРИМАВСЯ 0 0,00  
Вирішили: Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства.

 

 

По питанню:

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть укладатися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення їх характеру та граничної вартості.

 

Слухали: Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.
Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 176 600 345 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили: Надати попередню згоду (схвалити) на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує суму у гривневому еквіваленті 60 000 000 (шістдесят мільйонів) євро за курсом Національного Банку України на час вчинення кожного чергового правочину, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладання нових договорів про рефінансування, кредитування в національній та/або іноземній валюті з банківськими та кредитно-фінансовими установами, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів про  надання в забезпечення виконання своїх зобов’язань нерухомого та рухомого майна Товариства, купівлю обладнання, тощо. Кожен із  значних правочинів до скликання наступних чергових зборів, від імені Товариства вчиняється Генеральним директором Товариства за умови отримання попередньої згоди на його вчинення від Наглядової ради Товариства. В зв’язку з цим уповноважити Наглядову Раду на надання такої згоди.

 

закінчення зборів – 11.00

 

Голова Зборів

 

 

 

 

 

Чуб М.В.

Секретар Зборів

 

Журбук О.В.

 

Генеральний директор                                                                 

ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»                                                            Сич А.В.