23.03.2017 Повідомлення про загальні збори акціонерів

23.03.2017 Повідомлення про загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 00851376, місцезнаходження 44700, Волинська обл. Володимир-Волинський р-н, с.Федорівка, далі – Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «24» квітня 2017 року о 10 годині 00 хв. за адресою: Україна, Волинська область, Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», 1-й поверх, актова зала. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:15 до 09:50  у день та  за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах складається станом на 18.04.2017.

Перелік питань з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Вибори лічильної комісії загальних зборів Товариства.

Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів у наступному складі: Голова Лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович; члени Лічильної комісії – Юровська Юлія Борисівна, Чумак Сергій Олександрович.

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Затвердити запропонований порядок проведення зборів (регламент).

 1. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність  за 2016  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної Комісії Товариства за 2016 рік.

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

 1. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2016 році.

У зв’язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2016 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

 1. Зміна типу Товариства.

Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

 1. Зміна найменування Товариства.

Змінити найменування Товариства. Затвердити нове найменування у такій редакції: повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Володимир-Волинська птахофабрика»; скорочене найменування: ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика».

 1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту товариства, яка вступає в силу з моменту його державної реєстрації.

Доручити Голові зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 1. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, виклавши їх у новій редакції, затвердити нові редакції наступних внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду; Положення про Виконавчий орган;  Положення  про Ревізійну комісію; Положення про Загальні збори.

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

 1. Про обрання членів Наглядової ради.

Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання  цих договорів.

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

 1. Про обрання членів Ревізійної комісії.

Обрати членів Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.

 1. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

Затвердити умови цивільно-правових договорів (на безоплатній основі), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання  цих договорів.

 1. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року.

Надати попередню згоду (схвалення) на вчинення Товариством у ході поточної господарської діяльності  протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує суму  у гривневому еквіваленті  40 000 000 (сорок мільйонів) євро за курсом Національного Банку України на час вчинення кожного чергового правочину, в т.ч., але не обмежуючись, правочинів щодо внесення змін до чинних кредитних договорів, укладання нових договорів про рефінансування, кредитування в національній/іноземній валюті з банківськими та фінансово-кредитними установами, правочинів на залучення інвестицій в модернізацію виробничих потужностей та виробничих приміщень, правочинів про  надання в забезпечення виконання своїх зобов’язань нерухомого та рухомого майна Товариства, купівлю обладнання, тощо.

Кожен із  значних правочинів до скликання наступних чергових зборів акціонерів, від імені Товариства вчиняється генеральним директором Товариства за умови отримання попередньої згоди на його вчинення від Наглядової ради Товариства. В зв’язку з цим уповноважити Наглядову Раду на надання такої згоди.

 1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Збільшити статутний капітал Товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.


 1. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).

Затвердити Рішення про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства, що викладене окремим додатком до Протоколу загальних зборів.

Затвердити перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення простих іменних акцій Товариства, що викладений окремим додатком до Протоколу загальних зборів.

 1. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.

Визначити Наглядову раду уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій;прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 1. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства.

Визначити Генерального директора Товариства Сич А.В. уповноваженою особою Товариства, якій надаються наступні повноваження щодо приватного розміщення акцій Товариства: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний 2016 попередній 2015
Усього активів 1068197 872878
Основні засоби 291195 287062
Довгострокові фінансові інвестиції 28354 28354
Запаси 258234 238967
Сумарна дебіторська заборгованість 116674 71127
Грошові кошти та їх еквіваленти 24111 44815
Нерозподілений прибуток -133206 84757
Власний капітал 392349 525540
Статутний капітал 66069 66069
Довгострокові зобов’язання 543993 271288
Поточні зобов’язання 132455 76050
Чистий прибуток / збиток -133191 84757
Середньорічна кількість акцій (шт.) 264275880 264275880
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1207 1191

 

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  товариства (Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Федорівка) в адміністративній будівлі на першому поверсі, в кабінеті юридичного відділу. Відповідальна особа – Гринишин Петро Степанович (начальник юридичного відділу). В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, — www.cheboturka.com.ua.

При реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Для уповноважених осіб необхідно мати довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно чинного законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Повідомлення опубліковано 23.03.2017 у № 56 Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»