20.04.2016 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

20.04.2016 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

                                                                                                                        Додаток 28

до Положення про розкриття інформації

емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851376
3. Місцезнаходження емітента 44700  Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорiвка —
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (03342) 2-26-05, 2-26-05
5. Електронна поштова адреса емітента n.hohlova@chebaturochka.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.chebaturochka.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

  1. Текст повідомлення

Голова наглядової ради Коваленко Олексiй Вiкторович звiльнено 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00423% на суму 2796.25 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 10.04.2015.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

 

Член наглядової ради Коритiн Нiкiта Андрiйович звiльнено 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 10.04.2015.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

 

Член наглядової ради Заболотнiй Юрiй Леонiдович звiльнено 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00011% на суму 75.50 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 10.04.2015.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не обрано у зв’язку iз зменшенням кiлькiсного складу виконавчого органу.

 

Член наглядової ради Костильов Павло Володимирович звiльнено 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 10.04.2015.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не обрано у зв’язку iз зменшенням кiлькiсного складу.

 

Член наглядової ради Дудiн Володимир Сергiйович звiльнено 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.01967% на суму 12998.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 10.04.2015.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 19.04.2016).

На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не обрано у зв’язку iз зменшенням кiлькiсного складу виконавчого органу.

 

Член Наглядової ради Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОРЕОЛА» КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ, яке дiї вiд свого iменi, за рахунок та в iнтересах Пайового венчурного недиверсифiкованого закритого iнвестицiйного фонду «ТИТУЛ» (ПВНЗIФ «Титул» ЄДРIСI: 2331561, код за ЄДРПОУ 37094052) звiльнено 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 99.02800% на суму 65426929.75 грн.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 10.04.2015.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не обрано у зв’язку iз зменшенням кiлькiсного складу виконавчого органу.

 

Член наглядової ради Рудь Олександра Павлiвна звiльнено 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 10.04.2015.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

 

Голова наглядової ради Коваленко Олексiй Вiкторович обрано 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00423% на суму 2796.25 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особу обрано на три роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, — ФОП, директор.

Рiшення про обрання особи на посаду Члена наглядової ради прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016), про обрання особи на посаду Голови наглядової ради прийнято Наглядовою радою (протокол б/н засiдання вiд 19.04.2016).

 

Член наглядової ради Рудь Олександра Павлiвна обрано 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особу обрано на три роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, — директор комерцiйних структур.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

 

Член наглядової ради Коритiн Нiкiта Андрiйович обрано 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особу обрано на три роки.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, — директор комерцiйних структур, голова обслуговуючого кооперативу.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

 

Голова Ревiзiйної комiсiї Адам Лiдiя Петрiвна звiльнено 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 10.04.2015.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

 

Член Ревiзiйної комiсiї Дубинка Вiталiй Миколайович звiльнено 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00029% на суму 193.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 10.04.2015.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

 

Член Ревiзiйної комiсiї Баранов Дмитро Анатолiйович звiльнено 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 10.04.2015.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

 

Голова Ревiзiйної комiсiї Адам Лiдiя Петрiвна обрано 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.00004% на суму 25.00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особу обрано на 5 рокiв.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, — фiнансовий директор, директор.

Рiшення про обрання особи на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н вiд 19.04.2016), про обрання особи на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї прийнято Ревiзiйною комiсiєю (протокол б/н засiдання вiд 19.04.2016).

 

Член Ревiзiйної комiсiї Iванова Карина Олександрiвна обрано 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу, — на 5 рокiв.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, — провiдний економiст вiддiлу дiлiнгових операцiй казначейства. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

 

Член Ревiзiйної комiсiї Баранова Анастасiя Юрiївна обрано 19.04.2016 (дата вчинення дiї 19.04.2016).

Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Акцiями Товариства не володiє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Cтрок, на який обрано особу, — на 5 рокiв.

Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв, — начальник фiнансового вiддiлу, внутрiшнiй аудитор.

Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол б/н  вiд 19.04.2016).

 

 

  1. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний директор ____________ Сич Алiна Вiкторiвна

 

 

 

 

М.П.