18.03.2016 Повідомлення про загальні збори акціонерів

18.03.2016 Повідомлення про загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ 00851376, місцезнаходження 44700, Волинська обл. Володимир-Волинський р-н, с.Федорівка, далі – Товариство)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2016 року о 10 годині 00 хв. за адресою: Україна, Волинська область, Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», 1-й поверх, актова зала. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 09:15 до 09:50  у день та  за місцем проведення зборів. Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах складається станом на 13.04.2016 року.

Порядок денний (перелік питань, винесених на голосування):

 1. Вибори лічильної комісії загальних зборів Товариства.
 2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 3. Звіт Виконавчого органу про результати господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність  за 2015  рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
 7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2015 році.
 8. Зміна типу Товариства.
 9. Зміна найменування Товариства.
 10. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
 11. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
 12. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 13. Про обрання членів Наглядової ради.
 14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
 15. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 16. Про обрання членів Ревізійної комісії.
 17. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
 18. Попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника період
звітний 2015 рік попередній 2014 рік
Усього активів 872878 687109
Основні засоби 287062 265370
Довгострокові фінансові інвестиції 28354 28354
Запаси 238967 119806
Сумарна дебіторська заборгованість 71127 31071
Грошові кошти та їх еквіваленти 44815 66074
Нерозподілений прибуток 84757 81815
Власний капітал 525540 440783
Статутний капітал 66069 66069
Довгострокові зобов’язання 271288 217111
Поточні зобов’язання 76050 29215
Чистий прибуток / збиток 84757 81815
Середньорічна кількість акцій (шт.) 264275880 264275880
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1191 1144

 

До дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень  з  питань  порядку  денного,  за місцезнаходженням  товариства (Україна, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Федорівка) в адміністративній будівлі на першому поверсі, в кабінеті юридичного відділу. Відповідальна особа – Хохлова Наталія Олександрівна. В день проведення зборів ознайомитись з документами можливо за місцем проведення зборів.

При реєстрації необхідно мати паспорт або інший документ, який засвідчує особу. Для уповноважених осіб необхідно мати довіреність на право участі в зборах, оформлену згідно чинного законодавства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ

Генеральний директор

ПАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»                                А.В. Сич

 

Головний бухгалтер                                                                                                  В.Ф. Оліферук