17.11.2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

17.11.2017 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Додаток 28

до Положення про розкриття інформації                                                                                                                                     емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851376
3. Місцезнаходження емітента 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н,

с. Федорiвка

4. Міжміський код, телефон та факс емітента (03342) 2-26-05
5. Електронна поштова адреса емітента m.chub@chebaturochka.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.chebaturochka.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

 

  1. Текст повідомлення

Повноваження Голови ревiзiйної комiсiї Адам Лiдiї Петрiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 14.11.2017р. (дата вчинення дiї 14.11.2017р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000037% на суму 25.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — з 19.04.2016р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами Товариства (протокол № 1/1  вiд 14.11.2017р.). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (обрано).

 

Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Баранової Анастасiї Юрiївни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 14.11.2017р. (дата вчинення дiї 14.11.2017р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000037% на суму 25.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — з 19.04.2016р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами Товариства (протокол № 1/1 вiд 14.11.2017р.). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (обрано).

 

Повноваження Члена ревiзiйної комiсiї Iванової Карини Олександрiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припинено 14.11.2017р. (дата вчинення дiї 14.11.2017р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.000037% на суму 25.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi — з 19.04.2016р. Рiшення прийнято позачерговими загальними зборами Товариства (протокол № 1/1 вiд 14.11.2017р.). На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено (обрано).

  1. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний директор _______________ Сич Алiна Вiкторiвна

 

 

 

 

М.П.