14-11-2017 Протокол № 1/1 позачергових загальних зборів

14-11-2017 Протокол № 1/1 позачергових загальних зборів

Протокол № 1/1

позачергових загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

 

Волинська область, Володимир-Волинський р-н,

с. Федорівка, адміністративний будинок

ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»,

1-й поверх, актова зала                                                                                                                                       14 листопада 2017 року

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 08.11.2017 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 4226.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 18 (вісімнадцять), з них з правом голосу – 3 (три) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів відповідно до статуту Товариства: 264 275 880.

Загальна кількість голосуючих акцій: 261 885 466.

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів: 0.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 157 152 063.

Кворум загальних зборів: 60,0079 %

Голова загальних зборів: Коваленко О.В., секретар загальних зборів: Журбук О.В.

Порядок голосування на загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: «одна голосуюча акція – один голос».

Початок зборів – 10.00

Порядок денний (перелік питань, винесених на голосування):

  1. Вибори лічильної комісії зборів Товариства.
  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
  3. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
  4. Про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
  5. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Слухали:

 

Збори відкрив Голова Наглядової ради Товариства Коваленко Олексій Вікторович, який ознайомив присутніх зі складом робочих органів загальних зборів Товариства, які діють на підставі рішення Наглядової ради:

—    голова зборів – Коваленко Олексій Вікторович;

—    секретар зборів – Журбук Олена Володимирівна;

—    ведучий зборів – Зозуля Андрій Володимирович;

—    тимчасова лічильна комісія у складі: Голова тимчасової лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович, члени тимчасової лічильної комісії – Юровська Юлія Борисівна, Чумак Сергій Олександрович.

Зозуля Андрій Володимирович (представник депозитарної установи ТОВ «Міжгалузевий депозитарний центр») повідомив присутніх про наступне:

—    між депозитарною установою ТОВ «МДЦ» та ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» було укладено договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі — Збори);

—    відповідно до діючого законодавства та Статуту Товариства повідомлення про дату, час, місце проведення та порядок денний позачергових загальних зборів ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» було опубліковано у засобах масової інформації у порядку, передбаченому Статутом, а саме в офіційному виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 202 від 25.10.2017);

—    про дату, час, місце проведення та порядок денний були повідомлені усі акціонери Товариства персонально, шляхом надсилання їм рекомендованих листів, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, у відповідності до вимог ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства»;

—    усі матеріали щодо порядку денного на протязі періоду підготовки до Зборів знаходились у виконавчого органу Товариства та були доступні для ознайомлення усім бажаючим акціонерам.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали: Член тимчасової лічильної комісії Юровська Юлія Борисівна роз’яснила присутнім процедуру голосування та підрахунку голосів, а також зауважила, що голосування проводиться за принципом «одна голосуюча іменна акція – один голос».

По питанню:

  1. Вибори лічильної комісії зборів Товариства.
Слухали:

 

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.  
Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 157 152 063 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили:

 

Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович;член Лічильної комісії – Юровська Юлія Борисівна;член Лічильної комісії – Чумак Сергій Олександрович.

 

По питанню:

  1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
Слухали:

 

Ведучий зборів ознайомив присутніх з регламентом проведення Зборів:

—          доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.;

—          виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;

—          відповіді на запитання – до 3 хв.;

—          пропозиції ставляться на голосування у порядку їх надходження;

—          пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;

—          голова Зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;

—          голосування проводиться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів для голосування за принципом: «одна голосуюча акція – один голос»;

—          кожна особа, яка зареєструвалася для участі у загальних зборах, при голосуванні має право голосувати «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» або не брати участі у голосуванні;

—          акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення;

—          збори проводяться без перерви.

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

 
Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 157 152 063 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення Зборів (регламент).  

По питанню:

  1. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.
Слухали: Ведучий Зборів доповів про необхідність внесення змін до Статуту Товариства у зв’язку зі  збільшенням (зміною) розміру статутного капіталу Товариства на 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів грн. 00 коп.) шляхом приватного розміщення додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості (0,25 грн.) за рахунок додаткових внесків. Збільшення статутного капіталу Товариства здійснено акціонерами Товариства виключно грошовими коштами, прості іменні акції додаткового випуску розміщені серед акціонерів Товариства у повному обсязі. Також до Статуту Товариства вносяться інші зміни у зв’язку із його приведенням у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства», а також приведенню у відповідність з іншими нормативно-правовими актами України, зокрема, але не виключно, стосовно порядку відчуження цінних паперів Товариства, прав та обов’язків Товариства та його акціонерів, можливості формування резервного капіталу та його розміру, порядку нарахування та виплати дивідендів, порядку припинення Товариства, порядку скликання загальних зборів Товариства, повноважень Наглядової ради Товариства, порядку та строку обрання Наглядової ради, повноважень виконавчого органу Товариства, порядку та строків обрання виконавчого органу та інші необхідні зміни.  Також ведучий зборів доповів, що пропонується від імені Зборів нову редакцію Статуту Товариства Доручити підписати Голові та секретарю Зборів, а  Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

 
 Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 157 152 063 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили: Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Доручити Голові та секретарю Зборів підписати від імені Зборів нову редакцію Статуту Товариства.

Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

 

По питанню:

  1. Про внесення та затвердження змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
Слухали: Ведучий зборів доповів присутнім, що оскільки Статут Товариства викладено в новій редакції, необхідно внести зміни та доповнення і до внутрішніх положень Товариства.

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.

 
Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 157 152 063 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства виклавши їх у новій редакції.

Затвердити нові редакції наступних положень Товариства: «Про Наглядову раду», «Про Загальні збори», «Про Виконавчий орган».

Припинити дію положення «Про ревізійну комісію».

Доручити Голові та секретарю Зборів підписати від імені Зборів нові редакції внутрішніх положень Товариства.

 

По питанню:

  1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
Слухали: Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати.  
Голосували:   Голосуючих акцій, шт. % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
ЗА 157 152 063 100,00
  ПРОТИ 0 0,00
  УТРИМАВСЯ 0 0,00
Вирішили: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голова Ревізійної комісії –  Адам Лідія Петрівна, члени Ревізійної комісії – Іванова Карина Олександрівна, Баранова Анастасія Юріївна.  

 

закінчення зборів – 11.00

 

 

Голова Зборів

 

 

 

 

______________ Коваленко О.В.

 

Секретар Зборів

 

 

______________

Журбук О.В.

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                                                              ____________

ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»                                                                                                             Сич А.В.