12-02-2020 Протокол позачергових зборів Товариства

12-02-2020 Протокол позачергових зборів Товариства

 

ПРОТОКОЛ № 1

позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»

Ідентифікаційний код юридичної особи 00851376

(надалі – «Товариство»)

с. Федорівка,

Волинська обл.,

Володимир-Волинський р-н.                                                                                 «04» лютого 2020 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори»):

04 лютого 2020 року.

Початок проведення Зборів о 1000 годині

            Місце проведення Зборів: 44700, Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорівка, адміністративний будинок Товариства, 1-й поверх, актова зала.

Дата, на яку складено перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 29 січня 2020 року (станом на 24.00 годину).

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах становить 4230 осіб, яким належить 344 275 880  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій: 341 886 004 штук.

Реєстраційну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол № 16/12 від 16.12.2019 р.) у наступному складі:

Член реєстраційної комісії Зозуля Андрій Володимирович;

Член реєстраційної комісії Кравченко Олена Артурівна;

Член реєстраційної комісії Чумак Сергій Олександрович.

На засіданні реєстраційної комісії Головою реєстраційної комісії обрано Зозулю А.В.

Повноваження акціонерів (їх представників) були належним чином перевірені та підтверджені реєстраційною комісією.

Для участі в Зборах зареєструвались 6 акціонерів, яким належить 210 351 899 голосуючих акцій Товариства, що складає 61,5269 % від загальної кількості голосуючих акцій. У відповідності до вимог статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів наявний. Збори є правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється з використанням бюлетенів. Голосування здійснюється за принципом одна голосуюча акція – один голос. Підрахунок голосів з питання №1 порядку денного здійснює тимчасова лічильна комісія у складі:

Голова тимчасової лічильної комісії Васьковський Віктор Федорович;

Член тимчасової лічильної комісії Кравченко Олена Артурівна ;

Член тимчасової лічильної комісії Чумак Сергій Олександрович.

Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 16/12 від 16.12.2019 р.) головою Зборів обрано Чуба Михайла Володимировича.

Порядок денний:

 1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
 2. Про обрання секретаря загальних зборів.
 3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.
 4. Про внесення змін до Статуту Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції статуту.
 5. Про затвердження змін до внутрішніх положень Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нових редакцій внутрішніх положень.
 6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
 7. Про обрання членів Наглядової ради.
 8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради.
 9. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

 

Питання №1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень

Слухали:

Голова Зборів Чуб М.В. запропонував обрати членів лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного Зборів у наступному складі: Голова лічильної комісії Васьковський Віктор Федорович; член лічильної комісії Кравченко Олена Артурівна; член лічильної комісії Чумак Сергій Олександрович. Також, запропоновано встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

 

Голосували:

Результати голосування Кількість голосів відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За 210 351 899 100,0
Проти 0 0,0
Утримались 0 0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні 0 0,0

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

 1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

Голова лічильної комісії – Васьковський Віктор Федорович.

Член лічильної комісії – Кравченко Олена Артурівна.

Член лічильної комісії – Чумак Сергій Олександрович.

 1. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання протоколів про підсумки голосування та опечатування бюлетенів для голосування.

 

Питання №2. Про обрання секретаря загальних зборів.

Слухали:

Голова Зборів Чуб М.В. запропонував обрати секретарем Зборів Журбук Олену Володимирівну.

 

Голосували:

Результати голосування Кількість голосів відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За 210 351 899 100,0
Проти 0 0,0
Утримались 0 0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні 0 0,0

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Обрати секретарем загальних зборів Журбук Олену Володимирівну.

 

Питання №3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів.

Слухали:

Голова Зборів Чуб М.В. запропонував затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного — до 5 хвилин.

Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова.

Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

Голосували:

Результати голосування Кількість голосів відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За 210 351 899 100,0
Проти 0 0,0
Утримались 0 0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні 0 0,0

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів:

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного — до 5 хвилин.

Голова загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в оприлюдненому порядку денному.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачою акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Мова, якою проводяться (ведуться) загальні збори та оформлюється протокол загальних зборів є українська мова.

Протокол загальних зборів підписують обрані голова та секретар загальних зборів.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів  керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

 

Питання №4. Про внесення змін до Статуту Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції статуту.

Слухали:

Голова Зборів Чуб М.В. повідомив про необхідність затвердження нової редакції статуту Товариства. Така необхідність зумовлена із зміною кількісного складу Наглядової ради Товариства, із внесенням змін та доповнень до порядку роботи робочих органів Товариства, тощо. Чуб М.В. запропонував внести зміни до статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

 

Голосували:

Результати голосування Кількість голосів відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За 210 351 899 100,0
Проти 0 0,0
Утримались 0 0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні 0 0,0

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

 1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.
 2. Уповноважити і доручити голові та секретарю загальних зборів підписати нову редакцію статуту Товариства.
 3. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства.

 

Питання №5. Про затвердження змін до внутрішніх положень Товариства та визначення уповноважених осіб на підписання нових редакцій внутрішніх положень.

Слухали:

Голова Зборів Чуб М.В. запропонував у зв’язку з внесенням змін до статуту Товариства, затвердити зміни до наступних внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: Положення про наглядову раду Товариства;. Також, запропоновано визначити голову та секретаря загальних зборів уповноваженими особами на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

 

Голосували:

Результати голосування Кількість голосів відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За 210 351 899 100,0
Проти 0 0,0
Утримались 0 0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні 0 0,0

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

 1. Затвердити зміни до наступних внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції:

— Положення про наглядову раду Товариства;

 1. Визначити голову та секретаря загальних зборів уповноваженими особами на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

 

Питання №6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Слухали:

Голова Зборів Чуб М.В., оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати

Голосували:

Результати голосування Кількість голосів відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За 210 351 899 100,0
Проти 0 0,0
Утримались 0 0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні 0 0,0

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

 

Питання №7. Про обрання членів Наглядової ради

Слухали:

Голова Зборів Чуб М.В. повідомив, у зв’язку із прийняттям рішення Зборами про припинення повноважень Наглядової ради у повному складі, Зборам необхідно обрати новий склад Наглядової ради. Відповідно до Статуту Товариства у новій редакції, кількісний склад Наглядової ради Товариства складається з 3 (трьох) осіб.

Ведучий зборів оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, оголосив список кандидатів до складу Наглядової ради і запропонував присутнім проголосувати.

 

Голосували:

ПІБ «ЗА» голосів «ЗА», %
Сич Аліна Вікторівна 210 351 899 100,00
Добкіна Олена Михайлівна 210 351 899 100,00
Ходас Марина Іллівна 210 351 899 100,00

Рішення за пропозицією прийнято, члени Наглядової ради обрані, Наглядова рада Товариства сформована в повному обсязі.

 

Вирішили:

Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Сич Аліну Вікторівну (особа обрана, як представник акціонера Добкіна Дмитра Марковича) Добкіну Олену Михайлівну (особа є акціонером та обрана, як представник акціонера Коваленко Олексія Вікторовича) Ходас Марину Іллівну (особа обрана, як представник акціонера Ходаса Владислава Анатолійовича). Встановити, що повноваження членів Наглядової ради Товариства набирають чинності з моменту прийняття Зборами цього рішення. Термін повноважень Наглядової ради встановлений Статутом Товариства та складає 3 (три) роки.

 

Питання № 8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), у тому числі умов оплати праці, що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Слухали:

Голова Зборів Чуб М.В., оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати

Голосували:

Результати голосування Кількість голосів відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За 210 351 899 100,0
Проти 0 0,0
Утримались 0 0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні 0 0,0

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

            Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір винагороди членів Наглядової ради відповідно до затверджених умов цивільно-правових договорів.

 

Питання № 9. Про визначення особи, уповноваженої загальними зборами Товариства на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Слухали:

Голова Зборів Чуб М.В., оголосив проект рішення, який міститься у бюлетені для голосування, і запропонував присутнім проголосувати

Голосували:

Результати голосування Кількість голосів відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
За 210 351 899 100,0
Проти 0 0,0
Утримались 0 0,0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0 0,0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні 0 0,0

Рішення прийнято.

 

Вирішили:

Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства.

 

 

Час закінчення Зборів: 10 год. 30 хв.

 

 

 

Голова Зборів                                                                      _________________             Чуб М.В.

 

 

Секретар Зборів                                                      _________________             Журбук О.В.

 

 

Генеральний директор

ПрАТ «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА

ПТАХОФАБРИКА»                                                           _________________            Сич А.В.

 

 

М.П.