14.04.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

14.04.2015 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Додаток 28

до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851376
3. Місцезнаходження емітента 44700  Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорiвка
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (03342) 3-10-55, 2-26-05
5. Електронна поштова адреса емітента n.hohlova@chebaturochka.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.chebaturochka.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй

 2. Текст повідомлення

Дата зміни емітенту не відома. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі 10.04.2015 р. Частка в статутному капіталі акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРЕОЛА» КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ (ПВНЗІФ «Титул»)»(місцезнаходження 61070, м. Харків, вул.Академіка Проскури, 1, код за ЄДРПОУ 37094052) збільшилась з 94,3641% до 99,0282%.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Генеральний директор ____________ Сич Алiна Вiкторiвна

14.04.2015 р.