07.03.2019 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

07.03.2019 Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Додаток 28

                                                                                                                             до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

 

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00851376
3. Місцезнаходження емітента 44700  Волинська обл., Володимир-Волинський р-н, с. Федорiвка .
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (03342) 2-26-05, 2-26-05
5. Електронна поштова адреса емітента m.chub@chebaturochka.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.chebaturochka.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть

 

2. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю: 06.03.2019.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада (у засiданнi Наглядової ради приймає участь 2 члени з 3, вiдповiдно до Статуту Товариства засiдання є правоможним).

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства: 140 000 тис. грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 1 594 083 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 8,7 %.

Рiшення прийнято одноосiбно присутнiм на засiданнi незаiнтересованим членом Наглядової ради.

Предмет правочину: надання вiдплатної (процентної) позики.

Особа, заiнтересована у вчиненнi акцiонерним товариством правочину: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ореола» Компанiя з управлiння активами» (Пайовий венчурний недиверсифiкований закритий iнвестицiйний фонд «Ореола») як акцiонер, який спiльно з афiлiйованими особами володiє принаймнi 25% голосуючих акцiй товариства, та його афiлiйованi особи. Афiлiйована особа Коваленко Олексiй Вiкторович — Голова Наглядової ради, володiє 100% ТОВ «ОРЕОЛА» КУА (не має права голосу з питання вчинення цього правочину).

Ознака заiнтересованостi: особа є стороною такого правочину i отримує винагороду за вчинення такого правочину вiд акцiонерного товариства.

Iншi iстотнi умови правочину: надання та погашення позики здiйснюється виключно у безготiвковiй формi шляхом перерахування коштiв на вiдповiднi поточнi рахунки; плата за користування Позикою встановлюється у розмірі 14 % річних; Позика за цим Договором надається на строк до 28.02.2025; позичальник вправі здійснити повне або часткове дострокове погашення позики.

3. Підпис

  1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
  2. Найменування посади.
Генеральний директор ___________ Сич Алiна Вiкторiвна
         (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
_______________________
                         (дата)